การให้บริการ

การให้บริการ MBUSLC_WIFI

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชื่อเครือข่ายไร้สาย MBUSLC_WIFI เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแล อุปกรณ์ไร้สายด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b, IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n หรือที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi

ข้อกำหนดการใช้งาน

  1. ผู้ใช้งานจะต้องเป็นนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยจะต้องมี Username และ Password ของระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) เพื่อใช้ในการลงทะเบียน
  2. ผู้ใช้งานจะต้องนำอุปกรณ์ เช่น Notebook, SmartPhone หรือ Tablet มาลงเบียน Mac Address เพื่อขอเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สาย (MBUSLC- WIFI)
  3. ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียน Mac Address สาหรับอุปกรณ์ได้ 3 อุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียนเอง
  4. งานสารสนเทศสามารถยกเลิกการให้บริการบัญชีที่มีพฤติกรรมการใช้งานที่กระทบต่อ Network Security ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามกฎหมาย
  5. การใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บ log ตามกฎหมาย
  6. ผู้ใช้งานต้องการลงทะเบียน หรือยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ให้ทาการแจ้งมาที่งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ ที่ ห้อง IT Center & Self Learning ชั้น 1 อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ (อาคาร 1)

เข้าสู่ระบบด้วย E-Registrar Account (ชื่อผู้ใช้ในระบบบริการการศึกษา)

{{signin_status}}

จุดเชื่อมต่อสัญญาณ

MBUSLC_WiFi_Center_1

บริเวณอาคาร 1 ส่งสัญญาณมายังอาคาร 2

MBUSLC_WiFi_@Meeting

บริเวณห้องประชุมอาคาร 1

MBUSLC_WiFi_@Graduate

บริเวณสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

MBUSLC_WiFi_Center_2

บริเวณอาคาร 2

MBUSLC_WiFi_APC_310

บริเวณอาคาร 3 ชั้น 1

MBUSLC_WiFi_APC_320

บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2

MBUSLC_WiFi_APC_330

บริเวณอาคาร 3 ชั้น 3

MBUSLC_WiFi_Center_2

บริเวณอาคาร 2 ส่งสัญญาณมายังอาคาร 3

ติดต่อ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ
ห้อง IT Center & Self Learning ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ถนนวิสุทธิเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0918673532, 0821236362
อีเมล web.mbu.slc@gmail.com

คู่มือ