ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา หมายเหตุ
พระเอกชัย สุรทอน พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระอนันต์ เหลาลา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระอนันต์ ถิระวัฒนพิเชฐ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระบุญเย็น สุขโคตร พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระมหาวิทธวัตร แสนเสน พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นางสาวฉัตรฤดี ประฤชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายธนพล รามศิริ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระฉัตรชัย บุตรโคษา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระวชิรญาณ์ นาคำ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นางสาวชลธิชา หารมา การปกครอง ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายกิตติสัณห์ สิงห์สุริย์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
สามเณรจักรพันธ์ ด่านขุนทด การปกครอง ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
พระเกียรติศักดิ์ ชาอุ่น การปกครอง ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายนครินทร์ วิริยะผล การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายอนันต์ เบญขุนทด การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายสันติภาพ สุริยะธรรม การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายปริญญา กางถิ่น การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นางสาวเฟื่องฟ้า ภูสมจิตร การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นายยุทธศักดิ์ ชามาตย์ การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบขยายเวลา
นางฐิดา โสภาวัฒน์ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
นางรัตนาภร สาริยา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
พระนพพร ศรีคงเมือง พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
พระเชลง ธีระเวทย์ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
พระสุรศักดิ์ ชิณโชติ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
นายภูสิทธิ เพชรราช พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสาม
นางสาวบุด ไชชำแดง การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสาม
สามเณรพานทองแท้ มงคล การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสาม
สามเณรพงศธร ไชยแก้ว การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสาม
นายเจษฎา สร้อยจิตร การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสาม
พระโสพตย์ คุณยงค์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสาม
นายชนกันต์ เพียรไทยสงค์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบสาม
นายนวพล บุริทัศน์ การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสาม
นางสาวเกวลิน ทองประทับ การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสาม
สามเณรสรรเพชญ แหนะควา การปกครอง โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรวันเฉลิม บุญยอด การปกครอง โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรศตวรรษ ศรีพุทธา การปกครอง โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรสุเมธ วิวาสุข การปกครอง โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรศักดิ์ดา แก้วถิ่นดง การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
พระธนกฤต กุลดา การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรเจษฎาภรณ์ ชุมศร การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
สามเณรดนัย ยมดี การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตศาสนทายาทที่ทรงคุณค่า
นายศราวุธ บุตรดีสุวรรณ การปกครอง โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวกนกอร ทักแก้ว การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวพัชรพร พะตะวงศ์ การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวสุพัตรา เมืองอ่อน การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาววิกานดา พลศรีดา การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวปภาวดี ยกพล การสอนภาษาอังกฤษ โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวญาณันธร หล้าจันทะ การสอนภาษาไทย โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวช่อผกา สาริวงษ์ การสอนภาษาไทย โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายการ์นนท์ เมืองจำนงค์ การสอนภาษาไทย โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวพรนภา สังข์วงษา การสอนภาษาไทย โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวณตา แถลงกัณฑ์ การสอนภาษาไทย โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายธนวันต์ ทองทา การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายนฤพนธ์ สามารถ การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวอมรรัตน์ พรมอินทร์ การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายกิติพงษ์ อรัญเวศ การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวฐิติมา ดอบุตร การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาววราภรณ์ นามรัดศรี การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายสุทธวิชญ์ คูหาทอง การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นางสาวจันทร์นภา บุญกันยา การสอนสังคมศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตดีศรีสังคม
นายพิเชษชัย ลาวันนา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธนบดี กะพุทธา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวสุมิตรา จำนงสิน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาววิลาวรรณ ผิวผัน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางชนาภรณ์ ศรีจุดานุ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายอภินันท์ อาจตา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวณัฐมน บุตรศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
สิบเอกวิบูลย์ชัย พิทักษ์วาปี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายชญานิน สมใจ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวศิลาทิพย์ ไชยะปะ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาววรินทร์ทิพย์ ตันมิ่ง การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายพงศ์พัฒน์ แก่นนาคำ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวอรอนงค์ ศิริสุดโท การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายนิติธร แสนเสร็จ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายศุภชัย กุลวงษ์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวพิชยา จัตุปะ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายณรงค์เดช กองสิงห์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายนภัสกรณ์ แก้วปาน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายวรวุฒิ วระนาม การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวธนภรณ์ เสมอเชื้อ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวพัชรี บุญชิต การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายจักรพงษ์ มีลา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวอมินตรา ธิตะปัน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายปรีชา คลังคำภา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายศรัณยู สุพรมอินทร์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธีระวัฒน์ ปัญญาดี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวรุ่งจิราพร แงมชัยภูมิ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาววรรณวิภา ดาวช่วย การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายอดิศักดิ์ ค้ำมา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวมนัสนันท์ ภาดี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวชฎาพร บันทอน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางเพ็งจันทร์ บุราญศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายมนัญชัย บุราญศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาววิภาพร ขวัญงอน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายนันทวัฒน์ เหลือศรีจันทร์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายศักดิ์ชัย น้อยศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวชญานิน คำพิทูล การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธนพล บุตรดีไชย การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวชลฐิชา บุญศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวณัฐฐินันท์ บุญสะอาด การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายเกรียงไกร จงทอง การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายนันทวัฒน์ ฐานะทรัพย์ปัญญา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายภูฤทธิ์ ฐานะทรัพย์ปัญญา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวนัฐพร เวฬุวัน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาววิวสุดา บุญแสนยศ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวปริชาติ เชื้อชีลอง การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวเสาวณีย์ ตระกูลศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ผงศิริ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายนัญญ์ สนิทธรรม การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
สิบโทรณชัย โข้บุรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธีระพล ฐานะทรัพย์ปัญญา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวสุพรรณี บุญเทพ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายพีรพัฒน์ ทันวงษา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธนากร พรมศิลา การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
จ่าสิบเอกศตพล ธปนวัฒน์มงคล การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวอวิกา ศรีบุรินทร์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวทิวาวรรณ พันสนิท การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวนริศรา มณีโชติ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวอาริยา สุขสมบูรณ์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวอัญญา จันทร์สว่าง การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายครรชิต รามศิริ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายณัฐนนท์ ชูพันธ์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายวีระภาพ ไชยวงค์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวสุดารัตน์ เกษลับ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวกรรณิการ์ บุราณเดช การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายกรวิทย์ พลศรี การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวสุนิตา สารมโน การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นายธนกฤต มงคลขจรเดชช์ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
นางสาวนันธิดา บุตรดีสุวรรณ การปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) นอกเวลาราชการ
พระฉัตรชัย บุตรโคษา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสอง
พระเกษม ฦาชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสอง
พระสุเทพ จุลละนันท์ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบสอง
พระวีระวัฒน์ คณะศิริวงษ์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวศุภลักษณ์ หอมจู การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสอง
สามเณรตะวัน พรอนุลี การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสอง
สามเณรธีรภัทร ยอดนครจง การปกครอง ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวรุ่งทิวาพร แทนชาลี การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวจรัญญา ภูอาจ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาววิภา จันทะมอญ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวศิริกาญจน์ ตองหว้าน การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นายบดินทร์ พรมเทพ การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นายมัควัตร สามานัน การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวสุชาดา ภูป้อง การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นายปภาดา วิเศษแก้ว การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวพิกุล ทองแบบ การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นายเจษฎา เถาวัลย์ การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นายพรชัย ไหตาสี การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวโสภาวดี ทีแสงแดง การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวบัณฑิตา ชินสีหา การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวนัฐชา นาจอมเทียน การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบสอง
นายสุพากร พุ่มลำเจียก การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวศุภากร ดงท่า การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวธีมาพร สิทธิ การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวกนกพร ยาสาไชย การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบสอง
นางสาวมาริษา นิรงค์บุตร พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวศุกฤตา สารักษ์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบแรก
นายอาทิตย์ หม่อมบ่าว การปกครอง ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวจันทิมา วงศ์ศรีจันทร์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวปิยะธิดา สามารถ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวจุฑามาศ แขงสิงห์ การปกครอง ผ่านรับตรง รอบแรก
นายจิณณะ บุตรท้าว การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวเรนโบว์ ยะสะกะ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาววิมลศิริ สมคะเณย์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบแรก
นายกิตติภูมิ บัวเสนา การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านรับตรง รอบแรก
สามเณรนวพล อาษานอก การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบแรก
นายศุภกิจ วันทอง การสอนภาษาไทย ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวยุพารัตน์ สุวรรณสน การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวจันจิรา ชาติมนตรี การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวบุษบาวรรณ ช่วยค้ำชู การสอนสังคมศึกษา ผ่านรับตรง รอบแรก
นางสาวเบญจวรรณ ยืนสุข พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านโควตา
พระมหาพัฒนา รัตชะรินทร์ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านโควตา
พระมหาสีทอง พันธุออน พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านโควตา
พระบรรหาร เครือคำ พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผ่านโควตา
นายบัณฑิต สีเวียง การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวรัตนา ดีลุนไชย การปกครอง ผ่านโควตา
นายอโณทัย ฉิมมา การปกครอง ผ่านโควตา
นายกิตติธร แก้วระย้า การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวอารียา พวงไพวัลย์ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวพรนภา โสไข การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาววาสนา นิกรสุข การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวปนัดดา ม่วงภูเขียว การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวสุณีรัตน์ บุตรด้วง การปกครอง ผ่านโควตา
นายภราดร ลุนระวงศ์ การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวเกตน์นิภา ราชอาษา การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวกุลธิดา พรหมสอน การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวรัชนก ปฏิตังโข การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวอุษณิษา กอนคอน การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวอาทิตยา พูแสง การปกครอง ผ่านโควตา
นางสาวลักษณ์ศยา ธีระกิจเจริญ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายอนุพงศ์ ศรีจันทา การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวรัตนาวดี ทำนาเมือง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวหฤทัย คำควญ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวนิพาดา ศรีชนะ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายสุริยา นนไธสงค์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายอชิตะ สีหไตร การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายวาสุเทพ บุดดีวงษ์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวศศิประภา คุณพรหม การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวพรธิดา มงคุณแก้ว การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายวีรยุทธ ขอเงินกลาง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นายธีรวัฒน์ พลเรือง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวปณิดา คำเปียง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวสุนันดา จิตพัฒน์ การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวสุภัตรา คงคลัง การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวพรนภา ภูภักดี การสอนภาษาอังกฤษ ผ่านโควตา
นางสาวกัลยารัตน์ เกี้ยงกรแก้ว การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาววรัญญา ศรีประชัย การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวเกษร ฐานะ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวเสาวลักษณ์ สงมา การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาววรรณพร หาศรีสุข การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวสุภัตรา ขาวดี การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวศิริลักษณ์ บุญยียวน การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวอรวรรยา โสวาปี การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวปิ่นกมล บุญกัน การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวมาติกา ศรีนวลสูง การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวธนภรณ์ ด้วงวิเศษ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวปาริษา เดชธงชัย การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวปิยะธิดา หลวยจันทร์ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาววิมพ์วิภา พรหมมาวัน การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวศิริวัลย์ จีนเมือง การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวศิริภา วรินทรา การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นางสาวศิวพร ใจบุญ การสอนภาษาไทย ผ่านโควตา
นายอานนท์ สาธุชาติ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายธีนะวัฒน์ คำพิลา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวบังอร แก้วแก่นคูณ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาววิยะดา โพธิ์ดี การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายนพรัตน์ สุขสมบัติ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวเสาวลักษณ์ เพียวอยู่ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายสถาพร ภุมรินทร์ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นายวาคิน ชาวหมู่ การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา
นางสาวราณี บุษบา การสอนสังคมศึกษา ผ่านโควตา