ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้


กรอกใบสมัคร ด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย หรือสมัครออนไลน์ได้ คลิก

ส่งไปรษณีย์/ยื่นเอกสารการสมัคร
พร้อมแนบเอกสาร

  1. สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ยเทอม 5 เทอม
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป

ทดสอบ/คัดเลือก
วัน/เวลาตามประกาศมหาวิทยาลัย

  • รอบแรกรับตรง (ภาคปกติ) : 15-16 ม.ค. 65
  • รับตรง (นอกเวลาราชการ) : 28-29 พ.ค. 65

รายงานตัว/ชำระเงินลงทะเบียน
  1. ชำระด้วยเงินสด
  2. ชำระด้วยเงินกู้เรียนในกองทุน กยศ.