การสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

      ระดับปริญญาโท (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

      ระดับปริญญาเอก (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)

  • หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์)

กำหนดการโควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนวPortfolioQuota
สมัครออนไลน์ https://admission.mbu.ac.th/tcas/12 ต.ค. – 20 พ.ย. 661 พ.ย. 66 – 15 ม.ค. 67ระยะที่ 1 : 16 ม.ค. – 20 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 21 ก.พ. – 31 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify22 พ.ย. 6616 ม.ค. 67ระยะที่ 1 : 22 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 5 เม.ย. 67
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์24 พ.ย. 66 (ออนไลน์)19 ม.ค.  67ระยะที่ 1 : 26 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 9-10 เม.ย. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify27 พ.ย. 6623 ม.ค.  67ระยะที่ 1 : 28 ก.พ. 67
ระยะที่ 2 : 19 เม.ย. 67
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว5 – 31 ม.ค. 671 – 25 ก.พ. 67ระยะที่ 1 : 28 ก.พ. – 30 พ.ค. 67
ระยะที่ 2 : 1 – 30 พ.ค. 67
เปิดภาคการศึกษาที่1/2567มิ.ย. 67มิ.ย. 67มิ.ย. 67

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
สมัครออนไลน์ https://admission.mbu.ac.th/tcas/1 พ.ย. 66 – 13 ก.พ. 6714 ก.พ. – 21 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify15 ก.พ. 6723 พ.ค. 67
คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์18 ก.พ. 6725 พ.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือก https://admission.mbu.ac.th/tcas/verify21 ก.พ. 6730 พ.ค. 67
ยืนยันสิทธิ์/รายงานตัว1 มี.ค. – 5 มิ.ย. 671 – 20 มิ.ย. 67
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567มิ.ย. 67มิ.ย. 67

ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2

ขั้นตอนกำหนดการ
สมัครออนไลน์ https://gs.mbuslc.ac.th/admissions/1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ18 มี.ค. 2567
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)23 มี.ค. 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 25 มี.ค. 2567
รายงานตัว25 – 31 มี.ค. 2567
อ่านประกาศรับสมัคร…

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา

ระดับบรรพชิต-แม่ชีคฤหัสถ์
ป.ตรี ภาคปกติ5,000 บาท6,000 บาท
ป.ตรี นอกเวลาราชการ8,000 บาท
ป.โท นอกเวลาราชการ 20,000 บาท20,000 บาท
ป.เอก นอกเวลาราชการ50,000 บาท50,000 บาท

*อัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย