วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
DSC_0105
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_9464
25 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโคงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานให้โอวาสและเปิดโครงการ มีพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ประธานโครงการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดสวดทำนองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในก...
อ่านต่อ

พิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_9658
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีบทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขต และหัวหน้าส่วนร...
อ่านต่อ

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_8423
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ เพื่อให้พระนักเผยแผ่ ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในการนี้ได้รับความเ...
อ่านต่อ

ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560
DSC_8034
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560
DSC_6776
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีเปิด”โครงการอนุรักษ์ดลตรีพื้นบ้าน ครั้งที่5″

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนายน 2560
DSC_5949
เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 25  มี.ค. 2560 ซึ่งมีนายสุทิน เลิสสพุง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าาวรายงานความเป็นมาของโครงการ และมีนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

แถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 มีนายน 2560
DSC_5969
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย แถลงข่าว จัดแถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษา “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: เกิ้ง วิถีคนหาปลาแห่งลุ่มน้ำเลย” ในรายวิชา แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์วันที่ 6 มีนายน 2560
Image_1d92647
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษไปศึกษา "แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: เกิ้ง วิถีคนหาปลาแห่งลุ่มน้ำเลย" ที่บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชา ED1011 แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สอนโดย รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

สานสัมพันธ์ 3 สถาบัน ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
DSC_5598
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดงานประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง ที่อยู่ภายในวัดศรีสุทธาวาส ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โรงเรียนปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา และโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ