โครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_9464
25 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโคงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานให้โอวาสและเปิดโครงการ มีพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ประธานโครงการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดสวดทำนองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในก...
อ่านต่อ

พิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_9658
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีบทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขต และหัวหน้าส่วนร...
อ่านต่อ

โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560
DSC_8423
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ เพื่อให้พระนักเผยแผ่ ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในการนี้ได้รับความเ...
อ่านต่อ

ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560
DSC_8034
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560
DSC_6776
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

แถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 มีนายน 2560
DSC_5969
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย แถลงข่าว จัดแถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ