วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560
DSC_0105
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีเปิด”โครงการอนุรักษ์ดลตรีพื้นบ้าน ครั้งที่5″

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนายน 2560
DSC_5949
เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 25  มี.ค. 2560 ซึ่งมีนายสุทิน เลิสสพุง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าาวรายงานความเป็นมาของโครงการ และมีนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 กันยายน 2559
DSC_8720
วันที่ 15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดกิจกรรมหลังพิธีไหว้ครูขึ้น คือ กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ในรั้ววิทยาเขตศรีล้านช้าง สนุก เฮฮา กระชับมิตร (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการค่ายคุณธรรม ปี 3-4 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 14 กันยายน 2559
DSC_7902
ระหว่างวันที่ 9-10-11 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม (ภาคปฏิบัติ) ณ วัดป่าสันติธรรม  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจนักศึกษา ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมประจำกาย วาจา ใจ มีอุดมคติและอุดมการณ์ที่ดี มุ่งอุทิศบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น และเป็นปกติสุข สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพร...
อ่านต่อ

กิจกรรมรับน้อง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 กันยายน 2559
IMG_9863
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องขึ้น หรือที่เรียกว่า กิจกรรมรับน้อง เพื่อสร้างความกระชับมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ้่นพี่กับรุ่นน้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เบิกบาน ยิ้มแย้ม และสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีในการรับน้องแบบวิถีพุทธ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์วันที่ 5 กันยายน 2559
DSC_6873
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ซึ่งปีนี้มีครูในสังกัด สพป.ทั้ง3เขต ในจังหวัดเลย จำนวน 200 คน เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้  (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสาน

ประชาสัมพันธ์วันที่ 31 สิงหาคม 2559
DSC_5824
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 วิทยาเขตศรีล้านช้างได้เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของชาวอีสานเหนือ อีสานกลาง อีสานใต้ และชนเผ่าภูไท ซึ่งจัดโดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานมีการออกบูทจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และการแสดงของแต่ละชนเผ่าต่างๆด้วย (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

พิธีสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวิทยาเขต

ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 สิงหาคม 2559
DSC_5671
22 สิงหาคา 2559 วันแรกของการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้นำนักศึกษาเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งพิธีนี้ได้จัดเป็นประเพณีทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ทุกท่าน โดยมี พระครูปริยัติสาทร รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานนำสักการะ และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์วันที่ 22 สิงหาคม 2559
DSC_4996
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง มาเป็นประธาน ในช่วงเช้ามีกิจกรรมลงนามถวายพระพรฯ  พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ เช่น การกล่าวสุนทรพุจน์วันแม่ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะประเภททีม และบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่ภายในวิทยาเขต โดยกิจกรรมทั้งหมดได้แสดงออกถึง ระเบียน สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ (เพิ่มเติม…)
อ่านต่อ