โครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานให้โอวาทและเปิดโครงการ เพื่อให้พระนักเผยแผ่ ที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชน ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายมหาวิทยาลัยกับแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”
กิจกรรมประกอบด้วย
– ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายมหาวิทยาลัยกับแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดย พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
– ฟังบรรยายเรื่อง “ศิลปะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน” โดย พระครูอุดมวรานุวัตร วัดศรีอุดมวงศ์
– ฟังบรรยายเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ” โดย พระครูสมุห์นิรุต นิติสาโร วัดป่าจริยธรรม
– ฟังบรรยายเรื่อง “เทคนิควิธีการในการเผยแผ่ธรรมะให้น่าสนใจ” โดย พระมหาสุริยา สุนฺทรธมฺโม วัดศีลธราราม

DSC_7903

DSC_7905

DSC_7908

DSC_7910

DSC_7911

DSC_7912

DSC_7915

DSC_8370

DSC_8371

DSC_8373

DSC_8377

DSC_8378

DSC_8381

DSC_8383

DSC_8384

DSC_8385

DSC_8386

DSC_8388

DSC_8395

DSC_8396

DSC_8404

DSC_8406

DSC_8413

DSC_8418

DSC_8422

DSC_8423

DSC_8426

DSC_8431

DSC_8432

DSC_8434

DSC_8436

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์