โครงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 มีนายน 2560

25 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดโคงการประเพณีสวดทำนองสรภัญญะ ขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานให้โอวาสและเปิดโครงการ มีพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต ประธานโครงการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขันประกวดสวดทำนองสรภัญญะซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมี 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้น้อมรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพื่อเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจนักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีคือความสงบสุขของชนในชาติ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

DSC_8907

DSC_8908

DSC_8909

DSC_8913

DSC_8917

DSC_8919

DSC_8920

DSC_8921

DSC_8922

DSC_8924

DSC_8926

DSC_8930

DSC_8934

DSC_8938

DSC_8944

DSC_8947

DSC_8952

DSC_8960

DSC_8962

DSC_8970

DSC_8972

DSC_8975

DSC_8976

DSC_8981

DSC_8993

DSC_9219

DSC_9229

DSC_9231

DSC_9296

DSC_9464

DSC_9469

DSC_9471

DSC_9478

DSC_9484

DSC_9490

DSC_9501

DSC_9508

DSC_9541

DSC_9542

DSC_9546

DSC_9550

DSC_9553

DSC_9556

DSC_9559

DSC_9560

DSC_9565

DSC_9567

DSC_9571

DSC_9572

DSC_9577

DSC_9578

DSC_9580

DSC_9583

DSC_9588

DSC_9590

DSC_9592

DSC_9594

DSC_9598

DSC_9599

DSC_9601

DSC_9604

DSC_9609

DSC_9611

DSC_9612

DSC_9616

DSC_9620

DSC_9622

DSC_9629

DSC_9633

DSC_9634

DSC_9635

DSC_9636

DSC_9637

DSC_9638

DSC_9639

DSC_9640

DSC_9651

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์