โครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ได้ออกค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านผากลางดง ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการเรียนรู้ที่จะเสียสละ เสริมสร้างการมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เพื่อทำความรู้จักชุมชนและความเป็นอยู่ของประชาชนตามสภาพที่แท้จริง และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในปัจจุบัน โดยนอกจากกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านผากลางดงทั้งการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร ปรับปรุงห้องเรียน และปรับปรุงลานธรรมแล้ว คณะนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับการต้อนรับจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยได้มีการบายศรีสู่ขวัญให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาตามประเพณีชาวอีสานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อทอดถวายวัดบ้านผากลางดงด้วย ซึ่งโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถือว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม 2. การผลิตงานวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสังคม 3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และ 4. การบริการวิชาการต่อชุมชน

DSC_6059

DSC_6061

DSC_6062

DSC_6063

DSC_6064

DSC_6065

DSC_6066

DSC_6068

DSC_6073

DSC_6076

DSC_6078

DSC_6081

DSC_6082

DSC_6083

DSC_6085

DSC_6087

DSC_6088

DSC_6089

DSC_6092

DSC_6095

DSC_6099

DSC_6100

DSC_6101

DSC_6103

DSC_6105

DSC_6106

DSC_6108

DSC_6109

DSC_6110

DSC_6112

DSC_6113

DSC_6115

DSC_6116

DSC_6117

DSC_6118

DSC_6119

DSC_6120

DSC_6121

DSC_6122

DSC_6123

DSC_6124

DSC_6125

DSC_6127

DSC_6129

DSC_6130

DSC_6131

DSC_6132

DSC_6133

DSC_6134

DSC_6135

DSC_6136

DSC_6137

DSC_6139

DSC_6140

DSC_6141

DSC_6142

DSC_6143

DSC_6144

DSC_6145

DSC_6146

DSC_6147

DSC_6148

DSC_6149

DSC_6151

DSC_6153

DSC_6154

DSC_6155

DSC_6156

DSC_6157

DSC_6158

DSC_6159

DSC_6179

DSC_6180

DSC_6181

DSC_6182

DSC_6183

DSC_6184

DSC_6185

DSC_6186

DSC_6187

DSC_6188

DSC_6189

DSC_6190

DSC_6191

DSC_6192

DSC_6193

DSC_6194

DSC_6195

DSC_6197

DSC_6198

DSC_6199

DSC_6200

DSC_6208

DSC_6210

DSC_6211
DSC_6318

DSC_6324

DSC_6332

DSC_6333

DSC_6335

DSC_6336

DSC_6348

DSC_6361

DSC_6408

DSC_6411

DSC_6412

DSC_6448

DSC_6722

DSC_6723

DSC_6729

DSC_6755

DSC_6776

DSC_6785

DSC_6797

DSC_6802

DSC_6843

DSC_6849

DSC_6850

DSC_6852

DSC_6856

DSC_6865

DSC_6906

DSC_6911

DSC_6912

DSC_6914

DSC_6920

DSC_6921

DSC_6923

DSC_6928

DSC_6936

DSC_6938

DSC_6946

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์