แถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17 มีนายน 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย แถลงข่าว จัดแถลงข่าวกำหนดการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี ศรีล้านช้าง ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560

เพื่อที่จะให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า ทุกภาคส่วนของประชาคม ในจังหวัดเลย มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ในการพัฒนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ให้ พัฒนาสถาวรยิ่ง ๆ สืบไป

DSC_5969 DSC_5970 DSC_5973 DSC_5974 DSC_6039 DSC_6006 DSC_6014 DSC_6021 DSC_6037

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์