แจ้งบุคลากรทุกท่าน

คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)  
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
คำสั่ง การมอบหมายภาระงานรับผิดชอบของบุคลากรประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์  
คำสั่ง มอบหมายภาระงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่