วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นเจ้าภาพสวดอธิธรรมศพ คุณตาสะอาด มินชา

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง พระครูปริยัติสัจจญาณ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต  และบุคคลากรจำนวนหนึ่ง เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณตาสะอาด มินชา ซึ่งเป็นตาของคุณสุริโย รัตนศรี  นักวิชาการศึกษา โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน ณ บ้านโนนสังข์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

DSC_0105 DSC_0106 DSC_0108 DSC_0110 DSC_0113 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0123 DSC_0126 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0132 DSC_0133 DSC_0134 DSC_0135 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0139 DSC_0140 DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0147 DSC_0149 DSC_0151 DSC_0156 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0165 DSC_0167 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0172 DSC_0174 DSC_0175 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0185 DSC_0187 DSC_0188 DSC_0190 DSC_0191 DSC_0192 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0195 DSC_0196 DSC_0197 DSC_0198

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง