รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 11 มกราคม 2560

ป้าย3
11012017144224_Page_4

11012017144224_Page_1

11012017144224_Page_2

11012017144224_Page_3

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์