พิธีเปิด”โครงการอนุรักษ์ดลตรีพื้นบ้าน ครั้งที่5″

ประชาสัมพันธ์วันที่ 20 มีนายน 2560

เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ทำพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 25  มี.ค. 2560 ซึ่งมีนายสุทิน เลิสสพุง ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าาวรายงานความเป็นมาของโครงการ และมีนายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย  เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมโครงการDSC_5798 DSC_5799 DSC_5800 DSC_5801 DSC_5802 DSC_5803 DSC_5804 DSC_5805 DSC_5806 DSC_5808 DSC_5809 DSC_5811 DSC_5812 DSC_5813 DSC_5814 DSC_5815 DSC_5819 DSC_5820 DSC_5821 DSC_5825 DSC_5827 DSC_5832 DSC_5834 DSC_5837 DSC_5838 DSC_5839 DSC_5841 DSC_5842 DSC_5843 DSC_5844 DSC_5845 DSC_5846 DSC_5847 DSC_5848 DSC_5850 DSC_5852 DSC_5853 DSC_5857 DSC_5860 DSC_5862 DSC_5867 DSC_5868 DSC_5870 DSC_5871 DSC_5872 DSC_5877 DSC_5879 DSC_5880 DSC_5881 DSC_5885 DSC_5891 DSC_5892 DSC_5893 DSC_5895 DSC_5897 DSC_5898 DSC_5905 DSC_5908 DSC_5910 DSC_5911 DSC_5915 DSC_5916 DSC_5917 DSC_5918 DSC_5919 DSC_5921 DSC_5922 DSC_5924 DSC_5929 DSC_5930 DSC_5932 DSC_5942 DSC_5944 DSC_5945 DSC_5946 DSC_5948 DSC_5949 DSC_5950 DSC_5951 DSC_5953 DSC_5955

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง