ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 26 มีนายน 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
๑. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากแม่น้ำเลยหลง
๒. พิธีอัญเชิญแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง และแห่ข้าวพันก้อน ไปยังวัดศรีสุทธาวาส โดยชุมชนเขตเทศบาลเมืองเลย
๓. พิธีบำเพ็ญราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๔. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๕. พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ ๒ เมษายน
๖. การแสดงธรรมเทศนา เรื่องพระมาลัยหมื่น มาลัยแสน
๗. การแสดงพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ทำนองอีสาน

DSC_6986

DSC_6990

DSC_6993

DSC_6995

DSC_6997

DSC_6999

DSC_7001

DSC_7002

DSC_7016

DSC_7019

DSC_7020

DSC_7022

DSC_7027

DSC_7031

DSC_7051

DSC_7053

DSC_7055

DSC_7058

DSC_7061

DSC_7062

DSC_7069

DSC_7074

DSC_7075

DSC_7085

DSC_7086

DSC_7093

DSC_7095

DSC_7096

DSC_7097

DSC_7105

DSC_7109

DSC_7110

DSC_7111

DSC_7114

DSC_7130

DSC_7154

DSC_7169

DSC_7174

DSC_7179

DSC_7187

DSC_7215

DSC_7218

DSC_7219

DSC_7227

DSC_7243

DSC_7298

DSC_7300

DSC_7317

DSC_7320

DSC_7331

DSC_7332

DSC_7361

DSC_7366

DSC_7375

DSC_7376

DSC_7389

DSC_7405

DSC_7409

DSC_7413

DSC_7432

DSC_7444

DSC_7453

DSC_7465

DSC_7480

DSC_7481

DSC_7506

DSC_7507

DSC_7512

DSC_7513

DSC_7515

DSC_7524

DSC_7525

DSC_7548

DSC_7553

DSC_7563

DSC_7584

DSC_7588

DSC_7599

DSC_7604

DSC_7612

DSC_7625

DSC_7626

DSC_7627

DSC_7636

DSC_7653

DSC_7665

DSC_7687

DSC_7689

DSC_7696

DSC_7701

DSC_7708

DSC_7712

DSC_7720

DSC_7741

DSC_7828

DSC_7943

DSC_7967

DSC_7975

DSC_7989

DSC_7991

DSC_8018

DSC_8022

DSC_8034

DSC_8035

DSC_8051

DSC_8058

DSC_8067

DSC_8097

DSC_8121

DSC_8127

DSC_8137

DSC_8174

DSC_8187

DSC_8218

DSC_8228

DSC_8287

DSC_8343

DSC_8443

DSC_8450

DSC_8471

DSC_8472

DSC_8477

DSC_8483

DSC_8486

DSC_8490

DSC_8491

DSC_8493

DSC_8496

DSC_8498

DSC_8502

DSC_8506

DSC_8517

DSC_8528

DSC_8548

DSC_8552

DSC_8562

DSC_8571

DSC_8572

DSC_8593

DSC_8612

DSC_8616

DSC_8621

DSC_8642

DSC_8648

DSC_8661

DSC_8668

DSC_8670

DSC_8672

DSC_8702

DSC_8712

DSC_8720

DSC_8725

DSC_8735

DSC_8739

DSC_8749

DSC_8753

DSC_8760

DSC_8773

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์