ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ประกาศสอบคัดเลือก-พิเศษ15052017162927_Page_1

ประกาศสอบคัดเลือก-พิเศษ15052017162927_Page_2

ประกาศสอบคัดเลือก-พิเศษ15052017162927_Page_3

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการ
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์