ตารางสอบปลายภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2

ประชาสัมพันธ์วันที่ 25 มิถุนายน 2559

ประกาศตารางสอบ-ปี-2-E-ฤดูร้อน25062016111128_Page_1

ประกาศตารางสอบ-ปี-2-E-ฤดูร้อน25062016111128_Page_2

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์