กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 กันยายน 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดกิจกรรมหลังพิธีไหว้ครูขึ้น คือ กิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ในรั้ววิทยาเขตศรีล้านช้าง สนุก เฮฮา กระชับมิตร

DSC_8474 DSC_8475 DSC_8476 DSC_8477 DSC_8479 DSC_8480 DSC_8481 DSC_8483 DSC_8484 DSC_8485 DSC_8486 DSC_8487 DSC_8490 DSC_8491 DSC_8494 DSC_8495 DSC_8500 DSC_8501 DSC_8503 DSC_8504 DSC_8505 DSC_8506 DSC_8507 DSC_8508 DSC_8509 DSC_8510 DSC_8511 DSC_8513 DSC_8515 DSC_8516 DSC_8519 DSC_8525 DSC_8527 DSC_8528 DSC_8530 DSC_8531 DSC_8532 DSC_8533 DSC_8534 DSC_8536 DSC_8537 DSC_8538 DSC_8539 DSC_8540 DSC_8541 DSC_8542 DSC_8544 DSC_8545 DSC_8546 DSC_8547 DSC_8549 DSC_8550 DSC_8551 DSC_8552 DSC_8553 DSC_8554 DSC_8555 DSC_8556 DSC_8557 DSC_8558 DSC_8559 DSC_8560 DSC_8561 DSC_8562 DSC_8563 DSC_8564 DSC_8565 DSC_8568 DSC_8569 DSC_8570 DSC_8572 DSC_8574 DSC_8575 DSC_8578 DSC_8579 DSC_8580 DSC_8581 DSC_8583 DSC_8585 DSC_8587 DSC_8588 DSC_8589 DSC_8593 DSC_8594 DSC_8595 DSC_8599 DSC_8600 DSC_8602 DSC_8604 DSC_8605 DSC_8606 DSC_8607 DSC_8608 DSC_8609 DSC_8610 DSC_8612 DSC_8613 DSC_8614 DSC_8615 DSC_8616 DSC_8617 DSC_8618 DSC_8619 DSC_8620 DSC_8622 DSC_8623 DSC_8624 DSC_8625 DSC_8626 DSC_8627 DSC_8628 DSC_8629 DSC_8632 DSC_8634 DSC_8636 DSC_8637 DSC_8638 DSC_8639 DSC_8640 DSC_8641 DSC_8642 DSC_8643 DSC_8644 DSC_8645 DSC_8647 DSC_8648 DSC_8650 DSC_8651 DSC_8652 DSC_8653 DSC_8654 DSC_8655 DSC_8656 DSC_8657 DSC_8658 DSC_8659 DSC_8660 DSC_8661 DSC_8662 DSC_8664 DSC_8665 DSC_8666 DSC_8667 DSC_8668 DSC_8670 DSC_8671 DSC_8672 DSC_8673 DSC_8674 DSC_8675 DSC_8676 DSC_8677 DSC_8678 DSC_8679 DSC_8680 DSC_8681 DSC_8684 DSC_8685 DSC_8686 DSC_8687 DSC_8690 DSC_8691 DSC_8692 DSC_8693 DSC_8694 DSC_8695 DSC_8696 DSC_8697 DSC_8699 DSC_8700 DSC_8701 DSC_8702 DSC_8703 DSC_8704 DSC_8706 DSC_8707 DSC_8708 DSC_8709 DSC_8710 DSC_8714 DSC_8716 DSC_8717 DSC_8718 DSC_8719 DSC_8720 DSC_8721 DSC_8722 DSC_8724 DSC_8725 DSC_8726 DSC_8727 DSC_8728 DSC_8729 DSC_8730 DSC_8732 DSC_8733 DSC_8734 DSC_8735 DSC_8736 DSC_8737 DSC_8739 DSC_8740 DSC_8741 DSC_8742 DSC_8743 DSC_8749 DSC_8751 DSC_8752

 

นายสราวุธ เสริมทรง

นายสราวุธ เสริมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานบริการสื่อการสอนและอุปกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์
นายสราวุธ เสริมทรง