กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15 ตุลาคม 2558

กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_01

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_02

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_03

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_04

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_05

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_06

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_07

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_08

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_09

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_10

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_11

ขั้นตอนการฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับประทานปริญญาบัตร_Page_12

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ / งานเว็บมาสเตอร์ / งานระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต / งานพัฒนาโปรแกรม / งานระบบฐานข้อมูล / ระบบบริการการศึกษา E-mail : thanawat161132@gmail.com
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์