การดำเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2560

1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560
2 แบบขออนุมัติโครงการ 2560
3 เกณฑ์ประกันสกอ+สมศ
4 แบบรายงานโครงการย่อ 60
5 แบบรายงานโครงการ 60 (รูปเล่ม)
6 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2556-2565
7 ตัวอย่างรายงานสรุปผลโครงการ-ส่วนของบริการวิชาการ(รูปเล่ม)
8 ตัวอย่างรายงานสรุปผลโครงการ-ส่วนของทำนุบำรุง(รูปเล่ม)

การดำเนินการโครงการ ปีงบประมาณ 2559

1 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
2 แบบขออนุมัติโครงการ 2559 (บริการวิชาการ)
3 แบบขออนุมัติโครงการ 2559 (ทำนุบำรุง)
4 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ (ปรับได้ตามความเหมาะสม)
5 ตัวอย่างแบบประเมินโครงการทำนุบำรุง (ปรับได้ตามความเหมาะสม)
6 แบบฟอร์มรายงานโครงการ บริการวิชาการ (ย่อ59)
7 แบบฟอร์มรายงานโครงการ ทำนุบำรุง (ย่อ59)
8 แบบฟอร์มจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ 59 (รูปเล่ม)
9 ตัวอย่างรูปแบบรูปเล่มการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ มมร (บริการวิชาการ)
10 ตัวอย่างรูปแบบรูปเล่มการจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ มมร (ทำนุบำรุง)