คณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีล้านช้าง

 


พระครูปริยัติสาทร

พระครูปริยัติสาทร, ดร.

รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

 

ว่าง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

 

พระครูปริยัติสาทร

พระครูปริยัติสาทร, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต,รก.

กรรมการโดยตำแหน่ง

 

พระมหาวิเชียร (Small)

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์

กรรมการโดยตำแหน่ง

 

ผศ.ดร.ภาสกร (Small)

ผศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการโดยแต่งตั้ง

 

บรรจบ

นายบรรจบ โชติชัย

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการโดยแต่งตั้ง

 

ทวีศักคิ์

นายทวีศักดิ์ ใครบุตร

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการโดยแต่งตั้ง

 

ผศ.ชิษณพงศ์

ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ